Information om
Gotlands Bryggeri AB:s behandling
av personuppgifter

1. Bakgrund

När du besöker gotlandsbryggeri.se eller interagerar med Gotlands Bryggeri AB (org.nr. 556467-5055, ”vi” eller ”oss”) på annat sätt kan vi komma att samla in och behandla personuppgifter om dig.

Denna information om behandling av personuppgifter anger vilka kategorier av Person-uppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål de behandlas.

Vi är ett dotterbolag till Spendrups Bryggeriaktiebolag (org.nr. 556079-6871, ”Spendrups”). En stor del av vår personuppgiftsbehandling sker i gemensamma system med Spendrups, som då agerar som vårt personuppgiftsbiträde, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och mellan oss upprättat biträdesavtal.

Genomgående används begreppet ”behandling”, vilket inrymmer alla åtgärder som involverar Personuppgifter, såsom insamling, lagring, delning, tillgång, användning, överföring och radering av Personuppgifter.

”Tillämplig dataskyddslagstiftning” betyder vid var tid gällande lagstiftning, förordningar, inklusive föreskrifter som meddelats av berörda tillsynsmyndigheter, avseende skydd för fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter och särskilt rätt till skydd av deras Personuppgifter vid behandling av Personuppgifter som är tillämplig på oss, inklusive Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), den s.k. GDPR.

”Personuppgifter” betyder all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person.

2. Cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att samla in information om din enhet (t.ex. dator eller smartphone) när du besöker våra webbplatser. För mer information om vilka cookies vi använder och hur, se information om användning av cookies på gotlandsbryggeri.se/cookies.

3. Ändamålen med behandlingen av dina Personuppgifter

3.1. Hantera förfrågningar via konsumentkontakt

Du har möjlighet att kontakta vår konsumentkontakt. Om du väljer att nyttja en sådan funktion kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att utreda, hantera och besvara din förfrågan. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Övriga uppgifter du anger i din kontakt med oss

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att utreda, hantera och besvara din förfrågan.

3.2. Tillhandahålla dig information och marknadsföring via nyhetsbrev

Om du väljer att anmäla intresse för prenumeration av våra nyhetsbrev kommer vi att behandla dina Personuppgifter för att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen. Vissa av våra nyhetsbrev administrerar vi med hjälp av en extern leverantör, som då fungerar som vårt personuppgiftsbiträde. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • E-postadress
 • Öppnings- och klickfrekvens

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att tillhandahålla dig den begärda prenumerationen och att förbättra prenumerationstjänsten.

3.3. Hantera ansökan om tjänst

Om du söker arbete hos oss kommer vi behandla dina Personuppgifter för att utvärdera din ansökan och hantera den aktuella tjänstetillsättningen. Om du samtycker till det så kan vi också spara dina Personuppgifter för att hantera eventuella framtida tjänstetillsättningar. Vid rekryteringar samarbetar vi med Spendrups, som då fungerar som personuppgiftsbiträde till oss. Den tjänst som används för att hantera rekryteringar tillhandahålls av Teamtailor AB, som därmed fungerar som underbiträde till oss. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Information som du uppger i ditt CV
 • Information som du uppger i ditt personliga brev

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att hantera den aktuella tjänstetillsättningen och, i förekommande fall, ditt samtycke.

3.4. Hantera besök på event och på våra anläggningar

Om du anmäler dig till eller besöker något event som vi arrangerar eller besöker någon av våra anläggningar kommer vi behandla dina personuppgifter för att planera och genomföra eventet och ditt besök. På vissa event kan fotografering förekomma. Då informeras du särskilt om det och den lagliga grunden för det. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Uppgift om vilket event eller vilken anläggning du besöker
 • Eventuella kostpreferenser du anger

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse av att hantera eventet och ditt besök.

3.5. Tävlingar

Vi arrangerar emellanåt tävlingar med anknytning till våra varumärken och produkter. Om du deltar i en tävling kommer vi behandla dina Personuppgifter för att genomföra tävlingen och utse och tillkännage vinnare. Om annan behandling tillkommer (t.ex. användning av ditt tävlingsbidrag) så informeras du särskilt om det och kan tillfrågas om samtycke. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Ditt tävlingsbidrag

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse av att genomföra och hantera tävlingen och, i förekommande fall, ditt samtycke.

3.6. Försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk

Vi kan komma att behandla dina Personuppgifter för att försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk om en tvist mot förmodan skulle uppstå mellan dig och oss. Personuppgifter som vi behandlar för dessa ändamål är:

 • Namn
 • E-postadress
 • Övrig information som är nödvändig för ändamålet

Den lagliga grunden för att behandla dina Personuppgifter enligt ovan är vårt berättigade intresse i att kunna försvara, fastställa och göra gällande rättsliga anspråk.

4. Bevarandetid

Vi sparar dina Personuppgifter så länge de är nödvändiga för att uppfylla ovanstående angivna ändamål, såvida inte en längre bevarandetid krävs eller är tillåts av nationell lagstiftning som är tillämplig på våra behandlingar.

5. Överföring av Personuppgifter och anlitande av biträden

Som nämnts ovan är Spendrups vårt primära personuppgiftsbiträde. För viss personuppgiftbehandling anlitar vi personuppgiftsbiträden utanför vår koncern. Vi gör då det i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning och de biträdesavtal som vi har ingått med dem. Önskar du information om vilka som kan komma att behandla dina Personuppgifter, kontakta oss. Sådant anlitande av personuppgiftsbiträden sker med grund i vårt berättigande intresse av det.

Vi ger inte bort eller säljer dina Personuppgifter till tredje part.

6. Överföring av Personuppgifter utanför EU/EES-området

Samtliga överföringar som sker utanför EU/EES-området är föremål för lämpliga skyddsåtgärder som möjliggör överföring utanför EU/EES, i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning.

Du har enligt Tillämplig dataskyddslagstiftning rätt att på förfrågan erhålla en kopia på dokumentation som påvisar att lämpliga skyddsåtgärder har vidtagits i samband med överföringar utanför EU/EES-området.

7. Säkerhet

Vi säkerställer att tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att skydda Personuppgifter från olaglig eller oavsiktlig förlust eller förvanskning, samt från otillåten eller olaglig tillgång till Personuppgifter. Till skydd för Personuppgifter har således lämpliga skyddsåtgärder vidtagits med hänsyn till de särskilda risker som är kopplade till en viss behandling av Personuppgifter, samt den nivå av känslighet som är kopplad till Personuppgifterna.

8. Dina rättigheter

8.1. Rätt till rättelse och registerutdrag

Vi kommer att vidta åtgärder i enlighet med Tillämplig dataskyddslagstiftning för att hålla dina Personuppgifter korrekta, fullständiga och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta Personuppgifter.

Du har också rätt att begära att få ut ett registerutdrag avseende dina Personuppgifter som vi behandlar. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift om du begär registerutdrag mer än en gång per år enligt vår vid var tid gällande prislista.

8.2. Rätt att motsätta dig behandling

Om behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av en intresseavvägning och du bedömer att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt legitima intresse att behandla dina Personuppgifter har du rätt att, mot bakgrund av skäl hänförliga till din specifika situation, motsätta dig behandlingen genom att kontakta oss på de kontaktuppgifter som anges i punkten 9 nedan. Om du motsätter dig behandlingen måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsatt kunna behandla Personuppgifterna.

8.3. Rätt till radering

Under vissa förutsättningar, såsom när du har återkallat ett tidigare lämnat samtycke och det saknas annan laglig grund för fortsatt behandling av dina Personuppgifter, har du rätt att begära radering av dina Personuppgifter.

8.4. Rätt till behandlingsbegränsning

Du har under vissa förutsättningar rätt att begränsa behandlingen av dina Personuppgifter till att endast omfatta lagring av Personuppgifterna, t.ex. under tiden då vi utreder om du har rätt till radering ovan.

8.5. Rätt till tillgång

Du har rätt att erhålla en bekräftelse från oss att dina Personuppgifter behandlas av oss och, om så är fallet, få tillgång till Personuppgifterna och följande information:

 • behandlingens ändamål;
 • de kategorier av Personuppgifter som behandlas;
 • mottagare av Personuppgifter (särskilt om sådana är belägna utanför EU/EES);
 • den tid under vilken Personuppgifterna behandlas;
 • information om de rättigheter som återges häri;
 • information om källan från vilken Personuppgifterna har samlats in.

Utöver detta har du även på begäran rätt att erhålla dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande elektroniskt format. Vänligen notera att vi har rätt att ta ut en avgift för det fall du begär mer än en kopia av dina Personuppgifter enligt vår vid var tid gällande prislista.

8.6. Rätt till dataportabilitet

När behandlingen av dina Personuppgifter sker på grundval av ditt samtycke eller för att behandlingen är nödvändig för att fullgöra eller ingå ett avtal med dig, samt under förutsättning att Personuppgifterna har samlats in direkt från dig, har du rätt att erhålla en kopia av dina Personuppgifter på ett vanligt förekommande maskinläsbart format.

8.7. Klagomål till tillsynsmyndighet

Du får gärna kontakta oss med frågor eller funderingar som rör behandlingen av dina Personuppgifter. Du har även rätt att framföra eventuella klagomål avseende behandlingen av dina Personuppgifter till tillsynsmyndigheten.

9. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar rörande behandlingen av dina Personuppgifter, kontakta gärna oss enligt nedanstående kontaktinformation. Spendrups hanterar sådana förfrågningar, för vår räkning.

Adress: Spendrups Bryggeriaktiebolag, Att: GDPR, Vårby Allé 39, 143 40 Vårby

E-post: gdpr@spendrups.se

Senast uppdaterat: Januari 2019